NIETS-ep1

ความรู้พื้นฐานการทดสอบ

4.0
(4)

เมื่อผู้เข้ารับการอบรมเรียนจบบทเรียนที่ 1 แล้ว สามารถบอกความหมายของการทดสอบ จำแนกประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัด การสร้างแบบทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ ได้

สาระสำคัญ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัย ใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

แบบทดสอบสามารถจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายแบบตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก ได้แก่ การจำแนกตามผู้สร้างแบบทดสอบ  การจำแนกตามจุดมุ่งหมายในการใช้  การจำแนกตามการแปลผล การจำแนกตามเนื้อหาวิชา และการจำแนกตามการตรวจให้คะแนน

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบถูกผิด ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบเติมคำ และข้อสอบแบบความเรียง การเขียนข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ มีหลักการ จุดเด่น จุดด้อยต่างกัน ผู้สอนจึงควรเลือกรูปแบบของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการวัดและประเมิน สิ่งที่มุ่งวัดผู้เข้าสอบ และบริบทในการจัดสอบ

สำหรับบทเรียนที่ 1 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ รายละเอีบดดังตาราง

 

ประเด็น

เวลา (นาที)

จำนวนวิดีโอ

1.1

    ความหมายของการทดสอบ

03.00

1

1.2

    ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

09.00

1

1.3

    การวิเคราะห์หลักสูตร

14.00

6

1.4

    การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำหรับการทดสอบ

06.00

1

1.5

    การสร้างแบบทดสอบ

19.00

3

1.6

    การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ

04.00

1

8 Main Topics

4.0

Course Rating
50%
0%
50%
0%
0%
Loading...
Loading...

Includes

57 mins on-demand video
13 Topics
2 Examination

Includes

57 mins on-demand video
13 Topics
2 Examination

Subtotal
Discount
Subtotal (After Discount)
Subtotal (not include VAT)
VAT 7%
Total

Payment gateway
Payment method
Status
Reference no.
Paid on
Loading...