Privacy Policy


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(Privacy Policy)

 

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

             1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อาทิ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นต้น

            2 เพื่อการสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการบริการของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

             3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สถาบันฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

             1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

             2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงบริการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น

             3. ในกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สถาบันฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลใดๆ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สถาบันฯ ทราบโดยส่งมายัง Email: webmaster@niets.or.th

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

             ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 217 3800

Email : webmaster@niets.or.th

Loading...